گروه تولیدی ایلکا

نمونه کارهای اجرا شده

8901974c-ce0b-46eb-b5f4-e510ae53c014.jpg

اجرای کوارتز برای کابینت روشویی و سرویس بهداشتی

a994c16f-204a-4fba-9453-f8521be9d8e7.jpg

اجرای کوارتز برای کابینت روشویی و سرویس بهداشتی

4531c8cc-0d37-4164-8f0b-1b3f145113d2.jpg

اجرای کوارتز برای کابینت روشویی و سرویس بهداشتی

e7aaaef2-4e64-4d8c-813f-1e13028e0068.jpg

اجرای کوارتز برای کانتر های اداری هتل و بیمارستان

263fac5a-771c-4ea1-aada-d2f3afb3f501.jpg

اجرای کوارتز برای کانتر های اداری هتل و بیمارستان

98c30bc3-2fa5-4220-9683-ca97c7d7333e.jpg

اجرای کوارتز برای کانتر های اداری هتل و بیمارستان

7dcbccb1-d035-4438-a379-e98cf8fea451.jpg

اجرای کوارتز برای کانتر های اداری هتل و بیمارستان

b84ace61-b5b6-4265-98be-3f913f3e7db8.jpg

اجرای کوارتز برای کانتر های اداری هتل و بیمارستان

f3912742-ec4d-4c97-b79c-ac7fb101a38b.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

81265cf9-445c-4580-bdaa-4e8f12ea1ee4.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

89357332-7a39-4604-a26a-161a4f97ab60.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

137c6da8-3d68-4ec5-95f1-67fcae346ede.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

def93232-c9cd-456c-a6d8-cce2789d4411.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

33358e1d-e2f7-4d05-9c30-0db10958f9e1.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

3c86076c-a0ea-4982-9423-ee27ffe9f045.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

1642f386-4646-4c58-82d7-87ed9a786108.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

d6cdac97-02e9-49b4-bebf-d2301e40cb49.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

58a430b3-23c7-4a17-a53d-a737be14447b.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

296f55ed-9b2f-464d-82aa-219332422bee.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

f7ea338f-189a-45ab-bd90-b4e8e3b9fb06.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

1ece4473-2ba5-4aa3-b88a-0ac3cfad22d1.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

69444f63-1e59-47bc-8ad5-eed7ac7b1eb1.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

ba817b6b-9565-43bb-b646-a3c091e00087.jpg

اجرای کوارتز برای کانترتاپ آشپزخانه

a0a87708-4150-49ef-a2dd-88fdaef776a7.jpg

اجرای پرسلان برای دکوراسیون با سنگ طبیعی و مصنوعی

17f16bdb-ae45-49f6-a040-e45781f10a19.jpg

اجرای پرسلان برای دکوراسیون با سنگ طبیعی و مصنوعی

8ad67e4b-35ed-41c4-a388-c9f07c5db8df.jpg

اجرای پرسلان برای دکوراسیون با سنگ طبیعی و مصنوعی

aaf97a04-9de5-4d29-a7c2-49a6fa21be22.jpg

اجرای پرسلان برای دکوراسیون با سنگ طبیعی و مصنوعی

a7069921-b74f-4fad-b08f-c2af57aadb47.jpg

اجرای پرسلان برای روشویی کابینتی و سرویس بهداشتی

ff7b0425-047a-477c-aa6e-a85bbbc5f8dc.jpg

اجرای پرسلان برای روشویی کابینتی و سرویس بهداشتی

ca3cf0a5-2538-4445-bede-00a36118af88.jpg

اجرای پرسلان برای روشویی کابینتی و سرویس بهداشتی

440dd8fa-471d-4d10-8d99-8b6c602d1ce5.jpg

اجرای پرسلان برای کانترتاپ آشپزخانه

e23a2d82-fff0-4557-8856-7f54020f1e0d.jpg

اجرای دکتون برای صفحه میز اداری

029d2f9f-57a1-4d55-92b7-d44de904707f.jpg

اجرای دکتون برای صفحه میز اداری

7584016f-de84-4bab-a7e1-1b0cb9757a75.jpg

اجرای دکتون برای صفحه میز اداری از جنس دکتون

bf504412-415a-4a3c-8487-ad18de4caf15.jpg

اجرای دکتون برای صفحه میز اداری

cf3c4c58-e38b-40f9-a379-1d13d87e0316.jpg

اجرای دکتون برای صفحه میز کنفرانس

d86f8c38-2e23-432e-8106-61e26644abb6.jpg

اجرای دکتون برای صفحه میز کنفرانس از جنس دکتون

3b7b0d0a-b79f-4857-a941-d4bbc696272b.jpg

اجرای دکتون برای صفحه میز کنفرانس

1659f491-bf1a-4db1-8e3a-cef0f4f994bf.jpg

اجرای دکتون برای کانتر آشپزخانه

5142d71e-5e2a-45e7-8280-a91b13294ead.jpg

اجرای دکتون برای کانتر آشپزخانه

ffb95bdd-732e-4c2b-a506-d780b1c8a074.jpg

اجرای دکتون برای کانتر آشپزخانه

ae8be7cd-974f-4c22-8267-53e8fd9955a3.jpg

اجرای دکتون برای کانتر آشپزخانه

eb36a26c-ab40-4632-91a0-aa75f00fad19.jpg

اجرای دکتون برای کانتر آشپزخانه

82a93aca-62be-4beb-8c98-319de199d0b7.jpg

اجرای دکتون برای کانتر آشپزخانه

274a7392-1411-4c6e-9e41-cec082fed51a.jpg

اجرای دکتون برای میز جلو مبلی و صفحه میز مدیریت

2a79d8db-5ee2-4c4c-ad42-b66887ee7b8d.jpg

اجرای سنگ طبیعی برای دکوراسیون با سنگ طبیعی

e32c472f-a872-445a-9922-03681a444581.jpg

اجرای سنگ طبیعی برای کانترتاپ آشپزخانه

b9995f29-01e5-4d81-bbfc-543712654e6a.jpg

اجرای سنگ طبیعی برای کانترتاپ آشپزخانه

4bac7d59-a6c2-4960-8756-895135189f93.jpg

اجرای سنگ طبیعی برای کانترتاپ آشپزخانه

e214ad6a-2d74-41c6-893f-d4599e7136f1.jpg

اجرای سنگ طبیعی برای کانترتاپ آشپزخانه

1 2 »
گروه تولیدی ایلکا